นโยบาย DMCA (รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล) ของ PADI

PADI เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและคาดหวังให้ผู้ใช้เคารพเช่นเดียวกัน ตาม Digital Millennium Copyright Act (รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล) ปี 1998 ข้อความดังกล่าวอาจพบได้ใน เว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาที่ http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf PADI จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กระทำโดยใช้เว็บไซต์ของ PADI (“Site”) หากการเรียกร้องดังกล่าวได้รับการรายงานไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย PADI ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิ์พิเศษใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกิดขึ้นบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ (Site) โดยกรอก DMCA Notice of Alleged Infringement และส่งไปที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง (Designated Copyright Agent) ของ PADI เมื่อได้รับหนังสือแจ้งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง PADI จะดำเนินการทุกอย่าง ตามดุลยพินิจของ PADI แต่เพียงผู้เดียว ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกจากเว็บไซต์

เมื่อส่งหนังสือ Notice of Alleged Infringement โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลต่อไปนี้ไว้

  1. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
  2. ระบุเนื้อหาหรือลิงก์ไปยังการละเมิดที่ถูกกล่าวหา โดยอย่างน้อยให้ URL ของลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์ หากมี หรือตำแหน่งที่แน่นอนที่อาจพบเนื้อหาดังกล่าวได้
  3. ระบุชื่อของคุณ หากมี ให้ระบุสังกัดบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล
  4. รวมทั้งสองของข้อความต่อไปนี้ในเนื้อหาของหนังสือแจ้ง:
  • “ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าข้าพเจ้าเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่มีข้อพิพาทนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย”
  • “ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าข้อมูลในหนังสือฉบับนี้มีความถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษภายใต้ลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด”

5.  ระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมายและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของคุณ

ส่งหนังสือแจ้งนี้ โดยกรอกรายการทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง (Designated Copyright Agent) ของ PADI:

PADI Legal Department
PADI Worldwide Corp.
30151 Tomas
Rancho Santa Margarita, CA 92688
[email protected]